Precizari privind derularea examenului de aptitudini, sesiunea 10 – 12 noiembrie 2023

Având în vedere sesiunea extraordinară a examenului de aptitudini, care se va derula în perioada 10 – 12 noiembrie 2023, dorim să vă facem cunoscute următoarele:

 

  1. Cu privire la condițiile de participare la sesiunea extraordinară a examnenului de aptitudini:

 

În urma modificărilor aduse prevederilor art. 10, alin. (6)  și art. 11 alin. (6)  din Regulamentul de aptitudini s-a acordat posibilitatea recunoașterii probelor de examen, pentru care s-a obținut minim nota 6 și în cadrul sesiunilor extraordinare.

În acest sens, probele susținute de candidați, pentru care s-a obținut minim nota 6, în cadrul sesiunii ordinare din martie și/sau sesiunii extraordinare din mai 2023 vor fi recunoscute în cadrul sesiunii extraordinare din noiembrie 2023.

2. Cu privire la conținutul dosarului de înscriere:

Pentru înscrierea la examenul de aptitudini, stagiarii care îndeplinesc condițiile prevăzute de Regulamentul privind organizarea și desfășurarea examenului de aptitudini pentru accesul la profesia de expert contabil și contabil autorizat vor depune la filiala CECCAR în cadrul căreia s-a efectuat stagiul sau la filiala de domiciliu, respectiv filiala în care este luat în evidență un dosar care să cuprindă:

a) cerere de înscriere la examenul de aptitudini, semnată olograf, în original, conform anexei;

b) copie certificată pentru conformitate cu originalul a diplomei care atestă finalizarea studiilor superioare în cadrul unui program de studii universitare în conformitate cu prevederile Legii educației naționale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare, sau echivalent, în științe economice, pentru candidații înscriși la examenul de expert contabil,  respectiv a diplomei de bacalaureat sau echivalent pentru candidații înscriși la examenul de contabil autorizat, recunoscute de ministerul de resort;

c) copie certificată pentru conformitate cu originalul a actului de identitate;

d) copia certificatului de căsătorie, în cazul în care numele înscris pe actele de studii nu coincide cunumele din actul de identitate, certificată pentru conformitate cu originalul.

e) certificat de cazier judiciar valabil, în original;

f) adeverință medicală care să ateste capacitatea de exercițiu deplină, în original;

g) dovada achitării taxei de înscriere;

i) certificat de stagiu emis de filiala CECCAR în cadrul căreia s-a efectuat stagiul, în original;

j) cererea de înscriere ca membru CECCAR condiționată de promovarea examenului de aptitudini prevăzută de art. 15, alin. (2), lit.j. din Regulamentul de aptitudini), conform anexei;

k) acordul GDPR, conform anexei;

l) acord inregistrare audio-video, conform anexei.

 

Certificarea copiei pentru conformitate cu originalul pentru documentele prevăzute la lit. b) – d) se realizează de către personalul CECCAR. Candidatul va prezenta la depunerea dosarului aceste documente în original sau copie legalizată, iar după certificarea copiei pentru conformitate cu originalul, originalul sau copia legalizată se returnează titularului.

Pentru candidații care au participat la sesiunea din mai 2023 a examenului de aptitudini documentele de înscriere sunt cele menționate la pct. a, e, f (cu verificarea valabilității), g, j, k și l.

3. Cu privire la taxa de înscriere:

Potrivit hotărârii Consiliului superior al CECCAR, candidații care au participat și nu au reușit să promoveze examenul de aptitudini, sesiunile martie si mai 2023, vor beneficia pentru sesiunea noiembrie 2023 de taxe reduse, după cum urmează:

Pentru categoria expert contabil:

  1. 550 de lei pentru candidații care optează pentru susținerea a trei probe în sesiunea extraordinară;
  2. 450 de lei pentru candidații care optează pentru susținerea a două probe în sesiunea extraordinară;
  3. 300 de lei pentru candidații care optează pentru susținerea unei probe în sesiunea extraordinară.

Pentru categoria contabil autorizat:

  1. 375 de lei pentru candidații care optează pentru susținerea a două probe în sesiunea extraordinară;
  2. 300 de lei pentru candidații care optează pentru susținerea unei probe în sesiunea extraordinară.

 

Taxa rămâne la valoarea inițială de 175 euro pentru expert contabil, respectiv 125 euro pentru contabil autorizat, pentru candidații care nu au participat la sesiunile examenului de aptitudini din martie și mai 2023.

Taxa de înscriere la examen va fi achitată în contul CECCAR al filialei în cadrul căreia se face înscrierea.

Contul filialei ILFOV este:

RO26 BTRL RONC RT0V 2581 562B

 

4. Cu privire la termenul de depunere a dosarelor de înscriere:

Termenul maxim de depunere a dosarelor de înscriere a fost stabilit pentru data de vineri, 20 octombrie 2023. 

 

5. Cu privire la organizarea cursurilor de pregătire:

Cursurile de pregătire pentru examenul de aptitudini se vor organiza în cursul lunii octombrie 2023.

 

6. Cu privire la structura probelor de examen:

Probele aferente examenului de aptitudini, pentru cele două categorii vor avea următoarea structură:

 

Candidat categoria Expert contabil

Ziua de organizare a probelor de examen

Pondere în nota finala a probei %

Corespondentul disciplinelor de examen cu disciplinele studiate în anii de stagiu

 

Vineri, ora 14.00 –

10 noiembrie 2023, Proba 3

(3 ore)

Control intern, audit și asigurare

40%

Audit, revizuire, alte servicii de asigurare şi servicii conexe

Guvernanţa corporativă, managementul riscurilor si control intern

Management, analiză și evaluarea afacerii

60%

Finanţe şi management financiar

Managementul performanţei

Evaluarea afacerii/întreprinderii

 

Sambata, ora 10.00 –

11 noiembrie 2023, Proba 1

               (3 ore)

Contabilitate

90%

Contabilitate financiară,

Contabilitate managerială

Standarde Internaționale de Raportare Financiară

Contabilitatea altor tipuri de entitati

Contabilitatea operațiunilor de fuziune, divizare, dizolvare si lichidare

Etica

10%

Etica anul I, II, III

 

Duminica, ora 10.00 –

12 noiembrie 2023,

Proba 2

(3 ore)

Fiscalitate

80%

Fiscalitate

Fiscalitate avansată

Drept

10%

Dreptul afacerilor

Dreptul muncii

Expertiză contabilă

10%

Expertiză contabilă

 

 

 

 

   

 

Candidat categoria Contabil autorizat

Ziua de organizare a probelor de examen

Pondere in nota finala a probei %

Corespondentul disciplinelor de examen cu disciplinele studiate în anii de stagiu

 

Sambata, ora 10.00 –

11 noiembrie 2023, Proba 1

(3 ore)

Contabilitate

90%

Contabilitate financiară,

Contabilitate managerială

Contabilitatea altor tipuri de entitati

Contabilitatea operațiunilor de fuziune, divizare, dizolvare si lichidare

Etica

10%

Etica anul I, II, III

 

Duminica, ora 10.00 –

12 noiembrie 2023, Proba 2

(3 ore)

Fiscalitate

80%

Fiscalitate

Drept

10%

Dreptul afacerilor

Dreptul muncii

Analiza financiară a afacerii/ întreprinderii

10%

Finanţe şi management financiar

Managementul performanţei

 

Leave your comment