Examenul de aptitudini

Pentru înscrierea la sesiunea extraordinară a examenului de aptitudini, stagiarii care îndeplinesc condițiile prevăzute de Regulamentul privind organizarea și desfășurarea examenului de aptitudini pentru accesul la profesia de expert contabil și contabil autorizat vor depune la filiala CECCAR în cadrul căreia s-a efectuat stagiul sau la filiala de domiciliu, un dosar care să cuprindă:

 • cerere de înscriere la examenul de aptitudini, semnată olograf, în original;
 • certificat de stagiu emis de filiala CECCAR în cadrul căreia s-a efectuat stagiul, în original;
 • copie certificată pentru conformitate cu originalul a diplomei care atestă finalizarea studiilor superioare în cadrul unui program de studii universitare în conformitate cu prevederile Legii educației naționale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare, sau echivalent, în științe economice, pentru candidații înscriși la examenul de expert contabil,  respectiv a diplomei de bacalaureat sau echivalent pentru candidații înscriși la examenul de contabil autorizat, recunoscute de ministerul de resort;
 • copie certificată pentru conformitate cu originalul a actului de identitate;
 • copia certificatului de căsătorie, în cazul în care numele înscris pe actele de studii nu coincide cu numele din actul de identitate, certificată pentru conformitate cu originalul;
 • certificat de cazier judiciar valabil, in original;
 • adeverință medicală care să ateste capacitatea de exercițiu deplină, în original;
 • două fotografii tip C.I.;
 • dovada achitarii taxei de înscriere la examen in cuantum de 175 Euro pentru expert contabil şi 125 Euro pentru contabil autorizat (c/v în lei la cursul BNR din ziua plăţii);
 • acordul GDPR, conform anexei;
 • acord inregistrare audio-video, conform anexei;
 • cererea de înscriere ca membru CECCAR condiționată de promovarea examenului de aptitudini, (prevăzută de art. 15, alin. (2), lit.j. din Regulamentul de aptitudini)

Documentele se îndosariază de candidat în ordinea menţionata mai sus, într-un dosar cu şina şi se depune la filiala de domiciliu.

Data limită până la care candidații pot depune dosarul de înscriere la sesiunea extraordinară a examenului de aptitudini este 19 noiembrie 2021.

 • Examenul de aptitudini (sesiune extraordinara) se va organiza in perioada 27-29 mai 2022 (click aici)
 • Examenul de aptitudini (sesiune ordinara) se va organiza in perioada 25-27 martie 2022 (click aici)
 • Examenul de aptitudini ( sesiune extraordinara ) se va organiza in perioada 03 – 05 decembrie 2021 ( click aici ptr infomatii )